08:55, вторник, 18 юни 2024
Bg : En

КРОУ ГРУПЕООД е компания, работеща в областта на изкупуване, третиране и временно съхранение на отпадъчни и вторични суровини.

“КРОУ ГРУПЕООД притежава безсрочно РЕШЕНИЕ №12-ДО-1215-00/10.01.2013г. на основание чл.71, ал.1 във връзка с чл.35, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците/ЗУО/, издадено от МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, РИОСВ гр.София за извършване на дейности по третиране на:  отпадъци от черни и цветни метали/ОЧЦМ/; излезли от употреба МПС/ИУМПС/; негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ИУЕЕО/; отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло; метални опаковки; опаковки от хартия и картон; опаковки от пластмаса; опаковки от стъкло.

“КРОУ ГРУП” ЕООД разполага с  необходимото технологично оборудване за своевременното обслужване на своите доставчици и клиенти. Дружеството има възможности за обезпечаване с необходимия специализиран транспорт, окомплектован с обучени и подготвени екипи,  за  изпълнение на поръчки от обектите на доставчиците и клиентите си.

Изкупните цени, които предлагаме се актуализират своевременно във връзка с промените в цените на световните пазари и се договарят в зависимост от количествата и вида на материала и сроковете за разплащане.

С цел по-пълно задоволяване интересите на доставчиците и клиентите, Дружеството е обособило и изкупува широка гама от отпадъчни суровини, състояща се от следните основни групи и позизии:

 • ЖЕЛЯЗО
 • НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
 • МЕД
 • МЕСИНГ
 • БРОНЗ
 • АЛУМИНИЙ
 • ОЛОВО
 • ЦИНК
 • ХАРТИЯ И КАРТОН
 • ПЛАСТМАСА
 • ОПАКОВКИ ОТ МЕТАЛ, ОПАКОВКИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, ОПАКОВКИ ОТ ПЛАСТМАСА
 • ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС/ИУМПС/
 • НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ /НУБА/
 • ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/

Настоящи клиенти на “КРОУ ГРУП” ЕООД са  фирми и оператори от страната и чужбина, притежаващи Разрешение за извършване на дейности с отпадъци, съгласно действащото законодателство на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Приоритетите на нашата дейност са:

 • непрестанно отстояване на позициите си на стабилен, надежден и коректен партньор;
 • удовлетворяване нарастващите изискванията на доставчиците и клиентите и надхвърляне техните очаквания;
 • опазване на природата
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА
гр.София, р-н Връбница, бул."Ломско шосе", разклона за с. Мрамор, Скл. зона - "Ломско шосе"
GSM: 0885 000 498, 0887 258 205, Телефон: +359 2 400 1221, е-mail: info@crow.bg, www.crow.bg
РAБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник - Събота
от 8.00 ч. до 17.30 ч.
 
 
Дейности | КРОУ ГРУП - вторични суровини Дейности | КРОУ ГРУП - вторични суровини,КРОУ ГРУП - вторични суровини КРОУ ГРУП - вторични суровини