23:22, вторник, 21 май 2024
Bg : En

Екология

Рециклирането, независимо на какъв материал, е важно за природата като цяло. Този процес е сложен – събирането на използвани изделия и тяхната преработка изискват участието на всеки един от нас. Ако всички се погрижим отпадъците от битието ни да бъдат рециклирани, ще живеем в един по-красив и по-чист свят.

Добивът и използването на природните ресурси в стопанската дейност на хората пораждат проблеми, свързани с недостига на основни суровини. Недостигът на енергийни ресурси за задоволяване на нуждите на човечеството също се оказва значима спънка за развитието на човека. Този проблем учените назовават като "суровинно-енергиен и екологичен проблем". Един от най-значимите начини за решаването на този проблем е третирането на отпадъците. То включва тяхното събиране, съхранение, обезвреждане, повторното им използване, рециклиране или възстановяване, както и производството на енергия и материали от отпадъци.

Според вида на преработвания материал рециклирането се разделя в няколко раздела: отпадъци от черни и от цветни метали, отпадъци от стъкло, от пластмаса, от хартия и от хранителни и градински отпадъци, така нареченото компостиране.

Към отпадъците от черни метали спадат стоманените и чугунените отпадъци и отломки. Изискванията към отпадъците за произвеждане във вид, годен за рециклиране, с конкретни суровинни свойства са регламентирани в националните стандарти, класификатори на метални борси, митнически класификатори, технически условия на преработватели. Условията се отнасят предимно за примесите на дадения метал

Българските производители на стомана са преработили през последната година над 1 00 000 тона скрап. Добитият в страната скрап е от амортизационен лом, от бита и други източници. 

Цветните метали включват 13 метала и техните сплави, както и комбинирани метали като оловото, алуминия и други.

Изискванията към отпадъците и отломките, също както при черните метали, са регламентирани в националните стандарти, класификатори на метални борси, митнически класификатори, технически условия на преработватели и условията се отнасят предимно за примесите на дадения метал.

Комбинирани по физически принцип, химически състав и сортове, отпадъците от цветни метали имат различна стойност като рециклируем продукт. Но независимо от стойността, всички цветни метали трябва да бъдат пестени, както и останалите природни ресурси.

Годишно в Европейският съюз се изхвърлят над 1 400 млн. тона боклук. Това прави повече от 3 000 кг на човек.

Рециклирането. Защо е необходимо?

Според вида на третирания материал рециклирането се дели на няколко основни групи: черни и цветни метали, хартия, стъкло, пластмаса. Тук можете да научите интересни факти за всяка от тях.

МЕТАЛИ

Металите могат да бъдат рециклирани неограничен брой пъти без да губят своите физически характеристики. Най-рециклираният материал в света е стоманата. Стоманата се получава от желязна руда. Тя се среща в изобилие, но много често в нея има голям процент примеси от кислород, карбон (въглерод), сяра. Световното годишно производство на стомана от желязна руда надхвърля 1.2 млрд. тона.

Рециклирането на един тон стомана спестява 1,5 тона желязна руда и 85% по-малко вредни въглеродни емисии във въздуха. При рециклиране на стомана се използва около 75% по-малко електроенергия и около 40% по-малко количество вода в сравнение с производството на стомана от първични суровини. 

Ето малко статистика:

  • Годишно се произвеждат над 1.8 млрд. метални кутийки (кенчета – бира, безалкохолни напитки);

  • Всяко домакинство използва около 600 метални опаковки годишно;

  • Около 300 млн. метални опаковки се използват за една седмица в периода около Коледа;

  • Процента на рециклираните стоманени опаковки е 47%, алуминиеви – 24%.

Най-рециклираният цветен метал в света е алуминият. Получава се от боксит – глинестоподобна руда, богата на алуминиеви примеси. За отстраняването на тези примеси и получаването на чист алуминий е необходим сложен процес, при който се изразходва голямо количество електроенергия. 

Рециклирането на един килограм алуминий спестява използването на 6 кг боксит, 4 кг химически продукти и 14 kWh електроенергия. При рециклиране на алуминиеви кутийки се използва около 5% от електроенергията, необходима за производството на алуминий от първични продукти. Производството на алуминий в света е около 28 млн. тона годишно. Най-големи производители на алуминий са Австралия, Бразилия, Ямайка, Китай и част от Европа. 

ХАРТИЯ

Индустриалното производство на хартия има огромен ефект върху околната среда. Както е добре известно, хартията се прави от дървесен пулп (целулоза), добиван от късовлакнеста твърда дървесина (евкалипт, топола) или от дълговлакнеста мека дървесина (бор, смърч). Понастоящем около 90 % от целулозата се получава от дървесина. Над 40 % от всички отсечени дървета отиват за производство на хартия. Основното предимство на рециклирането е намаляване на необходимостта от изсичането на такова огромно количество дървета. Така например, в Холандия и Дания рециклираните материали осигуряват над 70% от суровината, необходима за производството на хартия, в Германия този процент е 76, в Япония – 54%. Редица изчисления показват, че рециклирането на 50 % от използваната хартия по света би спасило изсичането на около 84 000 кв. км гори. Това е над 75% от територията на България.

Производството на хартия в днешно време се увеличава все повече. От екологична гледна точка продуктът е приемлив, тъй като подлежи на разграждане в природата, но трябва да се подчертаят и някои отрицателни страни. На първо място е обезлесяването, което от своя страна води до изчезване на различни растителни и животински видове, следва разрушаване и ерозия на почвата, спадане на нивото на подпочвените води, замърсяване на атмосферата с вещества, отделяни при производството. Ето защо рециклирането на хартия е толкова важно за опазването на природните ресурси. Според изследванията ако се рециклира половината от произведеното в света количество хартия ще се пощадят близо 20 млн. акра гори. 

Рециклирането на хартия води до намаляване на отделените в атмосферата парникови газове. Според Американската Агенция за Опазване на Околната Среда (US EPA) рециклирането на хартия води до намаляване с 35% на замърсяването на водите и 74% замърсяването на въздуха.

Ето няколко факти:

  • С един тон рециклирана хартия се спестява отсичането на 16 дървета;

  • Всяко дърво произвежда достатъчно кислород за трима души;

  • Намалява се консумацията на ел.енергия от 25 до 60%;

  • Един тон рециклирана хартия спестява използването на приблизително 32 000 литра вода;

  • 37% от боклука на Земята е хартия;

  • Рециклирането на един тон хартия спестява около 4 MWh електроенергия – количество, което е достатъчно да захрани едно европейско домакинство за цяла годин.

СТЪКЛО

Стъклeният материал е част от културата на човечеството в продължение на повече от две хиляди години. Процеса на рециклиране на стъклото е сложен – рециклируемият материал първо се натрошава, след това се претопява, посредством вакуум се отстраняват примесите. Хубавото на стъкления материал е, че на практика той не се износва и може да се преработва практически вечно. Тъй като поне 25% от произведените през 2007 стъклени продукти са създадени от рециклиран материал, преработката на стъкло е много важна за пестеливото използване природните ресурси – един тон рециклирани стъклени отпадъци икономисват 530кв.ч. електроенергия, 300 кг. калциева сода, 200 кг мазут, 720 кг. кварцов пясък, 180 кг. калциев оксид.

За производството на стъкло от стъклени трошки е необходимо 30% по-малко количество енергия, отколкото за производството му от пясък. С енергията, която се спестява от рециклирането на една стъклена бутилка, компютърът ви може да работи 25 минути.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА
гр.София, р-н Връбница, бул."Ломско шосе", разклона за с. Мрамор, Скл. зона - "Ломско шосе"
GSM: 0885 000 498, 0887 258 205, Телефон: +359 2 400 1221, е-mail: info@crow.bg, www.crow.bg
РAБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник - Събота
от 8.00 ч. до 17.30 ч.
 
 
Екология | КРОУ ГРУП - вторични суровини Екология | КРОУ ГРУП - вторични суровини,КРОУ ГРУП - вторични суровини КРОУ ГРУП - вторични суровини